Algemene voorwaarden


 

Identiteit van de ondernemer

KMNY VOF die handelt als MIKKY KI.
Het Zuiderkruis 23B
5215 MV 's-Hertogenbosch
The Netherlands
COC-nummer: 74828983
BTW-nummer: NL860042169B01
info@mikkyki.com


Artikel 1 - Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mikky Ki en op alle overeenkomsten met Mikky Ki.
 • 1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien expliciet aangegeven, aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of producten.
 • 1.3 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Indien de koper ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Mikky Ki.
 • 1.5 De ​​"koper" verwijst naar elke websitebezoeker of natuurlijke of rechtspersoon die een contractuele relatie met Mikky Ki heeft of zal hebben.
 • 1.6 Mikky Ki behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.
 • 1.7 Door gebruik te maken van de website van Mikky Ki en / of een bestelling te plaatsen, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op de website.

Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • 2.2 Een persoonlijk aanbod heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij in het aanbod een andere periode is vermeld.
 • 2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail of per post aan de koper wordt overhandigd op het door de koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
 • 2.4 De koper en Mikky Ki komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. In het bijzonder heeft het ontbreken van een gewone handtekening geen invloed op de bindende kracht van het aanbod en de acceptatie ervan. De elektronische bestanden van Mikky Ki zullen, voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
 • 2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of per e-mail verstrekt, en verklaringen van toepasselijkheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven of gereproduceerd. Mikky Ki kan echter niet garanderen dat alle producten volledig in overeenstemming zijn met de gegeven informatie of toepasbaarheid. Afwijkingen kunnen in principe niet leiden tot schadevergoeding en / of ontbinding.

Artikel 3 - Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, en zijn inclusief btw.
 • 3.2 De koper is de prijs verschuldigd die Mikky Ki hem heeft meegedeeld in zijn bevestiging in overeenstemming met artikel 2 van deze voorwaarden. Kennelijke (manipulatie) fouten in de offerte, zoals kennelijke onjuistheden, kunnen ook door Mikky Ki worden gecorrigeerd na het sluiten van de overeenkomst.
 • 3.3 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 4 - Betaling

 • 4.1 Bestellingen geplaatst via de internetsite kunnen worden betaald met verschillende gerenommeerde betalingsproviders (bijv. IDEAL, Mastercard, VISA en PayPal).
 • 4.2 In het geval dat een betalingstermijn is overeengekomen door Mikky Ki, is de koper door het enkele verstrijken van deze termijn in verzuim.
 • 4.3 Betalingsvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen onder nader te bepalen en overeen te komen voorwaarden.
 • 4.4 De koper is ook verantwoordelijk voor alle (buiten) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Mikky Ki moest maken als gevolg van het niet naleven door de koper van zijn (betalings) verplichtingen.
 • 4.5 In geval van een mislukte betaling is Mikky Ki gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of (verdere) levering op te schorten totdat de koper volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen, inclusief de betaling van rente en kosten.

Artikel 5 - Levering

 • 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In principe streeft Mikky Ki ernaar om bestellingen binnen 13 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd dient slechts ter indicatie en geldt nooit als een fatale termijn. Mikky Ki kan nadere informatie over levertijden op de website vermelden of anderszins schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie is slechts indicatief. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is, zullen wij u hierover telefonisch of per e-mail informeren. U hebt dan het recht om de overeenkomst te beëindigen. Reeds betaalde bedragen worden zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen gecrediteerd.
 • 5.2 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, wordt aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen worden per e-mail of telefoon aan de koper gemeld.
 • 5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres bij het sluiten van de overeenkomst.
 • 5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op de klant op het moment dat deze legaal en / of daadwerkelijk aan de klant wordt geleverd en dus onder controle van de klant of van een klant aan worden aangewezen door de klant.
 • 5.5 Voor leveringen buiten Nederland kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 6 - Ruilen en herroepingsrecht

 • 6.1 De koper is verplicht de producten zorgvuldig te inspecteren of onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Overeenkomsten met consumentenkopers waarbij alleen elektronische communicatie is gebruikt, heeft de consumentkoper het recht om binnen 14 dagen na levering van het betreffende product zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten die:
 1. zijn gebruikt, gedragen of gewassen;
 2. toen de koper de etiketten verwijderde;
 3. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 4. zijn duidelijk persoonlijk van aard;
 5. kunnen vanwege hun aard niet worden geretourneerd;
 6. kan snel bederven of verouderen;
 7. wanneer de koper zijn zegel heeft verbroken;
 • 6.2 Indien de koper gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, zal Mikky Ki binnen 15 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

Artikel 7 - Eigendomsrecht

 • 7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

Artikel 8 - Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Mikky Ki garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die kunnen worden gesteld en vrij zijn van eventuele gebreken.
 • 8.2 Het aankoopbewijs dient als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • 8.3 Mikky Ki is nooit verplicht enige schadevergoeding te betalen aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Mikky Ki. Mikky Ki is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetverlies.
 • 8.4 Als Mikky Ki om welke reden dan ook verplicht is om enige schade te vergoeden, dan zal de vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst die de schade heeft veroorzaakt.
 • 8.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel kan er geen sprake zijn van garantie als slijtage in de volgende gevallen als normaal en verder kan worden beschouwd:
 1. als er wijzigingen zijn aangebracht aan het product, inclusief reparaties die niet zijn uitgevoerd met toestemming van Mikky Ki of de fabrikant;
 2. als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 3. als defecten die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik;
 4. indien schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
 • 8.6 De koper is verplicht Mikky Ki te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tegen Mikky Ki met betrekking tot de overeenkomst, voor zover de wet de koper niet belet de betrokken schade en kosten te dragen. De koper is verplicht het product aan Mikky Ki te retourneren om een ​​goede beoordeling en afhandeling van de garantieclaim te garanderen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, verbindt Mikky Ki zich ertoe een gelijkwaardig product te leveren, tenzij anders overeengekomen.
 • 8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een regeling die door het bedrijf als garantie wordt aangeboden, heeft geen invloed op de rechten die de consument op grond van de wet en de overeenkomst op afstand jegens het bedrijf kan doen gelden. Elke door de fabrikant of importeur verleende garantie heeft geen invloed op de rechten die de consument op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie jegens het bedrijf kan doen gelden.

Artikel 9 - Overmacht

 • 9.1 In geval van overmacht is Mikky Ki niet verplicht zijn verplichtingen jegens de koper na te komen, of wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke omstandigheid die onafhankelijk is van haar wil, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Deze omstandigheden omvatten stakingen, brand, operationele storingen, energiestoringen, niet-levering of late levering door leveranciers of andere betrokken derden. Onder overmacht wordt mede verstaan ​​storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

 • 10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, aankondigingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en / of met betrekking tot de website berusten bij Mikky Ki andere rechthebbenden.

Artikel 11 - Persoonlijke gegevens

 • 11.1 Mikky Ki zal de gegevens van de koper alleen verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid. Mikky Ki houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacyregels en wetgeving.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Links en omleidingen

 • 13.1 De website van Mikky Ki kan advertenties van derden of links naar andere sites bevatten. Mikky Ki heeft geen invloed en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden of hun sites.

Artikel 14 - Uw rechten

 • 14.1 U kunt Mikky Ki altijd vragen welke gegevens over u worden verwerkt. U kunt hiervoor een e-mail sturen. U kunt Mikky Ki ook per e-mail vragen verbeteringen, toevoegingen of andere correcties aan te brengen, die Mikky Ki zo snel mogelijk zal verwerken. Als u niet langer informatie wenst te ontvangen, kunt u Mikky Ki hiervan op de hoogte stellen. Informatie verzenden is alleen mogelijk als u uw e-mailadres heeft opgegeven.